Jiazhun

ÖNÜMLER

Mini elde göterilen lazer kebşirleýji maşyn

Lazer bilen kebşirlemek, ýokary energiýa dykyzlygy lazer şöhlesini ýylylyk çeşmesi hökmünde ulanmakda ýokary täsirli takyk kebşirleme usulydyr.Lazer bilen kebşirlemek lazeri gaýtadan işlemegiň tehnologiýasynyň möhüm taraplaryndan biridir.Lazer iş böleginiň üstüni ýaýradýar we gyzdyrýar, surfaceer üstündäki ýylylyk ýylylyk geçirijisi arkaly içerde ýaýraýar, Soňra lazer iş bölegini eredýär we lazer impulsynyň giňligini, energiýasyny, iň ýokary güýjüni we gaýtalanma ýygylygyny dolandyryp, ýörite kebşirleýiş howuzuny emele getirýär.Özboluşly artykmaçlyklary sebäpli mikro bölekler we ownuk bölekler üçin takyk kebşirlemekde üstünlikli ulanyldy.

Mini elde göterilen lazer kebşirleýji maşyn

“Dongguan Jiazhun Laser Equipment Technology Co., Ltd.”

HIGHokary hil we täsirli önümler bilen

Gowy ynamy maksat hökmünde kabul edýär
we ulanyjylaryň köpüsine ajaýyp hilli önümler we gowy hyzmat bilen yzygiderli üpjün edýär.

Jiazhun

Biz hakda

2013-nji ýylda Dongguan şäherinde döredilen “Dongguan Jiazhun Lazer Equipment Technology Co., Ltd.” (mundan beýläk “Jiazhun Laser” diýlip atlandyrylýar), senagat lazer enjamlaryny gözlemek, dizaýn etmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen milli ýokary tehnologiýaly kärhana. .Häzirki wagtda Hytaýda we Hindistanda iki sany esasy lazer önümçiligi bazasy bar we hindi şahamçasy 2017-nji ýylda döredildi we JOYLASER biziň Hindistan bazar söwda belligimizdir.

index_about
X
# TEXTLINK #
 • Nanosekunt lazer kebşirleýji maşyn
 • Alýumin metaldan lazer bilen kebşirlemek
 • 风冷 手持 焊
 • 氙 气 灯 2
 • 振 镜 激光 头 2

Jiazhun

HABARLAR

 • Nanosekunt lazer kebşirleýiş maşynynyň amaly artykmaçlyklary haýsylar?

  Häzirki zaman önümçilik pudagynda üznüksiz innowasiýa we tehnologiýadaky ösüş önümçilige has ýokary netijelilik we hil getirdi.Ösen kebşirleýiş enjamy hökmünde nanosekunt lazer kebşirleýiş enjamy kem-kemden köpler üçin ilkinji saýlama bolýar ...

 • Alýumin metaldan 2000W süýümli lazer kebşirleýiş enjamy bilen kebşirlemegiň çäreleri

  Häzirki zaman önümçiliginde, alýumin metallary kebşirlemek üçin 2000W süýümli lazer kebşirleýiş maşynlarynyň ulanylyşy barha giňelýär.Şeýle-de bolsa, kebşirlemegiň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin aşakdaky möhüm meseleleri bellemelidiris.1. Kebşirlemezden ozal ýerüsti bejermek ...

 • Howa bilen sowadylýan elde işleýän lazer kebşirleýiş maşynynyň artykmaçlyklary näme?

  Häzirki zaman ösen önümçilik pudagynda howa bilen sowadylan elde işleýän lazer kebşirleýiş enjamy, ajaýyp öndürijiligi we möhüm artykmaçlyklary bilen senagat kebşirlemek üçin meşhur saýlama öwrülýär.Onsoň, onuň ajaýyp artykmaçlyklary näme?Geliň öwreneliň.I. Tehniki Speci ...

 • Lazer ksenon çyrasy haýsy ýagtylyk çeşmesine degişlidir?Lazer ksenon çyrasynyň aýratynlyklary näme?

  Häzirki wagtda ylymyň we tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen dürli ösen ýagtylyk çeşmeleri ýüze çykmagyny dowam etdirýär.Olaryň arasynda lazer ksenon çyrasy özboluşly özüne çekijiligi bilen adamlaryň ünsüni özüne çekýär.Onda, lazer ksenon çyrasy haýsy ýagtylyk çeşmesine degişlidir?...

 • Lazer galvanometri näme?Lazer galvanometrleriniň klassifikasiýalary we wezipeleri haýsylar?

  Häzirki wagtda çalt tehnologiki ösüş döwründe lazer galvanometrleri, esasy tehnologiýa hökmünde ajaýyp öndürijiligi we giň ulanylyşy bilen köp pudaklaryň önümçilik usullaryny we ösüş usullaryny düýpgöter üýtgedýär.Lazanyň ähmiýeti ...