123

Awtomatik fokus Mopa süýümli lazer bellik enjamy

Gysga düşündiriş:

MOPA lazer süýümli lazerleri ajaýyp aýratynlyklara we impuls şekiline gowy gözegçilik edýär.Lazer dizaýn ömri 50000 sagat.Dürli impuls giňlikleriniň materiallary gaýtadan işleýiş aýratynlyklaryna görä tapawudyny ulanyp, lazeriň ulanylmagy has giň bellik materiallaryny döredip biler.Işleýiş netijeleri müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak has aňsat.Adaty lazer bellik maşynynyň hereket etmegi amatsyz, şonuň üçin enjamymyzda awtomatiki fokus kömekçi gural hem bar.Principleörelge, önümiň häzirki ýagdaýyny düşürmek üçin ýokary takyklykly KCD kamerasyny ulanyp, adaty bellik maşynyna esaslanýar we hakyky wagtda ýygnan bir ýa-da birnäçe önümiň ýerleşiş maglumatlary yzygiderli bellik kartoçkasyna kompýuter arkaly iberilýär, takyk belliklere ýetmek üçin.Fokus uzynlygyny awtomatiki sazlamak diňe bir iş ýüküni azaltmak bilen çäklenmän, önüm bellikleriniň hilini hem ýokarlandyryp biler we amal amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“AUTO FOCUS ING” enjamyny bölüň

344

“Autofocus_Operation Panel” -iň beýany

20
wq1 (3)

−L

Adaty takyklygy aralyk ölçeg moduly

wq1 (4)

−M

Orta takyklygy aralyk ölçeg moduly

wq1 (5)

−H

Distanceokary takyk aralyk ölçeg moduly

Awtofokus_Tehniki parametrler

Model RKQ-AF-SP-H
Aralyk ölçeg moduly OPTEXCD22-100 / OPTEXCD22-150
Ölçeg aralygy 100 ± 50 (50-150mm) / 150 ± 100(50-250mm)
Gaýtalama takyklygy 20um / 60um 
Lightagtylygyň diametri 0.6 * 0.7mm / 0.5 * 0.55mm
Jogap bermek wagty 4ms

Autofocus_Control modulynyň beýany

017

  • Öňki:
  • Indiki: