123

Senagat UV görüş markasy

Gysga düşündiriş:

1. Lazer belliklerine ýol görkezmek üçin KCD kameranyň ýerleşiş ulgamy ulanylýar.Positionerleşişi takykMarkirleme önümleri tötänleýin ýerleşdirilip bilner.Birbada birnäçe önüm ýerleşdirilip bilner.Programma üpjünçiligi önümleriň islendik ýagdaýyny, burçuny we görnüşini awtomatiki kesgitläp biler.Birbada birnäçe önümi awtomatiki belläp bolýar.
2. Wizual awtomatiki ýerleşdiriş, dürli aýratynlyklary we dürli mukdarda önümleri awtomatiki kesgitlemegi, awtomatiki ele almagy we awtomatiki degişli markirleme gaýtadan işlemegini amala aşyryp biler;
3. Bu model, özleşdirmegi goldaýan dürli lazerler (ultramelewşe, ýaşyl yşyk, optiki süýüm, CO2, MOPA) bilen düzülip bilner;
4. Awtomatiki lazer belligini gazanmak üçin beýleki maşynlar ýa-da gurnama liniýalary bilen birikdirilip bilner.
5. -okary takyk wizual ýerleşişini we bir taraplaýyn / iki taraplaýyn akym guşagy, X / Y modul hereketi we ýokary takyk wizual ýerleşişi we bellikleri goldaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Senagat UV görüş markasy

✧ Maşyn aýratynlyklary

KCD wizual lazer bellik enjamy wizual ýerleşiş prinsipini ulanýar.Ilki bilen önümiň şablony düzülýär, önümiň görnüşi kesgitlenýär we önüm adaty şablon hökmünde saklanýar.Adaty gaýtadan işlenende gaýtadan işlenmeli önüm surata düşýär.Kompýuter deňeşdirmek we ýerleşdirmek üçin şablony çalt deňeşdirýär.Düzedişden soň önümi takyk işläp bolýar.Agyr iş ýüki, iýmitlendirmek we ýerleşdirmek, ýönekeýleşdirilen proseduralar, iş bölekleriniň dürlüligi we çylşyrymly ýüzler ýaly ýagdaýlara degişlidir.Dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Awtomatiki lazer belliklerini amala aşyrmak üçin gurnama çyzygy bilen hyzmatdaşlyk ediň.Bu enjam, awtomatiki fotoelektrik induksiýa we gurnama çyzygy boýunça hereket edişinde gaýtadan işlenen önümleri bellemek bilen enjamlaşdyrylandyr.Specialörite lazer bellemek prosesini tygşytlaýan nol wagt bellemek işine ýetmek üçin el bilen ýerleşdiriş amaly talap edilmeýär.Highokary netijeliligi, ýokary takyklygy, howpsuzlygy we ygtybarlylygy we beýleki ýokary öndürijilik aýratynlyklary bar.Önümçilik kuwwaty adaty bellik maşynlaryndan birnäçe esse köp, iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar.Gurnama liniýasynda lazer bellemek amallary üçin tygşytly goldaw enjamy.

✧ Programmanyň artykmaçlyklary

Akylly wizual ýerleşiş lazer bellik enjamy, material üpjünçiliginiň kynlygy, ýerleşişiň pesligi we partiýa tertipsiz bellikde armatura dizaýnynda we önümçiligindäki kynçylyklar sebäpli ýüze çykýan haýal tizlik.KCD kamera belligi, aýratynlyk nokatlaryny hakyky wagtda almak üçin daşarky kamerany ulanmak arkaly çözülýär.Ulgam materiallary üpjün edýär we islegine görä jemleýär.Ingerleşişi we markirlemesi markirlemegiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.

Senagat UV görüş markasy
operasiýa sahypasy

✧ Işleýiş interfeýsi

JOYLASER markirleme maşynynyň programma üpjünçiligi, lazer markirleme dolandyryş kartasynyň enjamlary bilen bilelikde ulanylmaly.
Dürli esasy kompýuter operasiýa ulgamlaryny, köp dilleri we programma üpjünçiligini ikinji derejeli ösdürmegi goldaýar.

Şeýle hem umumy ştrih kody we QR kody, 39 kod, Codabar, EAN, UPC, DATAMATRIX, QR CODE we ş.m. goldaýar.

Şeýle hem güýçli grafikalar, bitmaplar, wektor kartalary bar, tekst çyzmak we redaktirleme amallary hem öz nagyşlaryny çekip biler.

✧ Tehniki parametr

Enjamlaryň modeli JZ-CCD-süýüm JZ-CCD-UV JZ-CCD-CO2
Lazer görnüşli süýümli lazer UV lazer RF Co2 lazer
Lazer tolkun uzynlygy 1064nm 355nm 10640nm
Positionerleşiş ulgamy KCD
Görüş aralygy 150x120 (materiallara baglylykda)
Kamera pikselleri (islege görä) 10 million
Positionerleşiş takyklygy ± 0.02mm
Impulsyň giňligi 200ns 1-30ns
Lazer ýygylygy 1-1000KHz 20-150KHz 1-30KHz
Çyzygyň tizligi 000 7000mm / s
Çyzygyň iň pes giňligi 0.03mm
Jogap beriş wagty 200ms
Kuwwat islegi AC110-220V 50Hz / 60Hz
Kuwwat islegi 5-40A ℃ 35% - 80% RH
Sowadyş tertibi howa sowadylan sowuk howa sowady

Product Önümiň nusgasy

s1
694d9287170987d7bd88b1a8287dd10
61377c3bf2a0164e474c0c301ab68bd
498d7aab0678459861096d6a298794c
s7
3898dc0d078306cc5f034334f5808d7
电子 元件 2

  • Öňki:
  • Indiki: