123

200W Galvanometr lazer kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Önümçilik pudagynda üznüksiz ösüşiň häzirki tolkunynda, ýokary takyklygy we ýokary netijeliligi bilen lazer kebşirleýiş tehnologiýasy köp pudaklaryň halanmagyna öwrüldi.Bu gün size önümçiligiňize görlüp-eşidilmedik üýtgeşmeler girizjek täze 200W galvanometr lazer kebşirleýiş maşynyny hödürleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu kebşirleýji maşyn ösen lazer tehnologiýasyny kabul edýär we ajaýyp öndürijilige we giň ulanylyşa eýe.Onuň lazer tolkun uzynlygy 1064nm bolup, ýokary takyklykly kebşirleme amallaryny üpjün edýär.Daşary ýurtdan getirilýän keramiki kondensator boşlugy bilen enjamlaşdyrylan, energiýa ünsi täsirini güýçlendirýär.200W galvanometr lazer kebşirleýiş enjamy köp ugurlarda ajaýyp işleýär, esasanam batareýany kebşirlemek we elektrik bankyny kebşirlemek ugurlarynda möhüm rol oýnaýar.Bu meýdanlarda kebşirleýiş tikişleriniň takyklygy we berkligi üçin talaplar gaty ýokary we kebşirleýiş maşynymyz ony dolandyrmaga doly ukyply.Çalt we takyk kebşirlemegi, batareýalaryň we elektrik banklarynyň möhürlenmegini we durnuklylygyny üpjün edip, önümleriň hilini we howpsuzlygyny netijeli ýokarlandyryp biler.Häzirki bazarda 200W galvanometr lazer kebşirleýiş maşynynyň möhüm artykmaçlyklary bar.Diňe güýçli öndürijilige we kebşirleýişiň ýokary hiline eýe bolman, eýsem enjamlary satyn almak we kärhanalar üçin çykdajylary azaltmak bilen ýokary çykdajyly öndürijilige hem eýe.Şol bir wagtyň özünde, tehniki hyzmatyň bahasy birneme pes we kärhanalara uzak möhletleýin ykdysady girdeji getirip biljek uzak ömri bar.Mundan başga-da, satuwdan soň ýokary hilli hyzmat edýäris, müşderiniň isleglerine öz wagtynda jogap berýäris we ulanylanda müşderileriň ýüze çykýan meselelerini çözýäris, sizi alada goýmaýar.Adaty kebşirleýiş usullary bilen deňeşdirilende, onuň köp artykmaçlygy bar.Kebşirleýiş tizligi çalt, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar;ýylylyga täsir edýän zona kiçi bolup, daş-töweregindäki materiallara zeper ýetýär;iş ýönekeý, zähmet çykdajylaryny azaldýar.200W galvanometr lazer kebşirleýiş maşynyny saýlamak, önümçilikde ajaýyp netijelere ýetmek üçin täsirli, takyk we ygtybarly kebşirleýiş hyzmatdaşyny saýlamagy aňladýar.

200W Galvanometr lazer kebşirleýiş maşynynyň giriş we esasy tehniki parametrleri

200W Galvanometr lazer kebşirleýiş maşynynyň tehniki parametrleri
Model 200W
Lazer tolkun uzynlygy 1064nm
Kondensator boşlugynyň reflektory Daşary ýurtlardan getirilýän keramiki kondensator boşlugy
Impulsyň ini 0 - 15ms
Lazer ýygylygy 0 - 50Hz
Nokatlary sazlamak diapazony 0,3 - 2mm
Maksady we ýerleşişi Gyzyl çyra
Positionerleşiş takyklygy ± 0.01mm
Suw sowadyjynyň sowadyjy güýji 1.5p
Bahalandyrylan güýç 6.5KW
Kuwwat zerurlygy Bir fazaly 220v ± 5% / 50Hz / 30A

振 镜 焊接 机 详解

Alty sany artykmaçlyk, aladasyz kebşirlemek

振 镜 焊接 机 英文 英文

Programma meýdany

振 镜 焊接 机 领域
振 镜 焊接 机 领域 领域 1
振 镜 焊接 领域 领域 2
振 镜 焊接 机 领域 3
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary