123

Mini elde göterilen lazer kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Lazer bilen kebşirlemek, ýokary energiýa dykyzlygy lazer şöhlesini ýylylyk çeşmesi hökmünde ulanmakda ýokary täsirli takyk kebşirleme usulydyr.Lazer bilen kebşirlemek lazeri gaýtadan işlemegiň tehnologiýasynyň möhüm taraplaryndan biridir.Lazer iş böleginiň üstüni ýaýradýar we gyzdyrýar, surfaceer üstündäki ýylylyk ýylylyk geçirijisi arkaly içerde ýaýraýar, Soňra lazer iş bölegini eredýär we lazer impulsynyň giňligini, energiýasyny, iň ýokary güýjüni we gaýtalanma ýygylygyny dolandyryp, ýörite kebşirleýiş howuzuny emele getirýär.Özboluşly artykmaçlyklary sebäpli mikro bölekler we ownuk bölekler üçin takyk kebşirlemekde üstünlikli ulanyldy.

 


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Jiazhun lazeriniň el bilen yzygiderli lazer kebşirleýiş enjamy kebşirleýji maşyn aşhana, durmuş enjamlary, mahabat, galyplar, poslamaýan polat gapylar we dul aýallar, senetçilik önümleri, öý önümleri, mebel, awtoulag bölekleri we ş.m. ýaly köp pudaklarda giňden ulanylýar.

  El bilen süýümli lazer kebşirleýiş maşynynyň iş tertibi ýönekeý, el bilen kebşirlemek, çeýe we amatly we kebşirleme aralygy has uzyn.
  Amal ýönekeý we iş rugsady bolmazdan işläp bilersiňiz.Kebşirleýiş tikişi ýylmanak we owadan bolup, soňraky üweýiş prosesini azaldyp, wagt we çykdajylary tygşytlap biler.Çalt kebşirleýiş tizliginiň artykmaçlyklary we sarp edilýän zatlar ýok.Lazer bilen kebşirlemek çalt, adaty kebşirlemekden 2-10 esse çalt we bir maşyn ýylda azyndan iki kebşirleýjini tygşytlap biler.Inçe poslamaýan polat plitalar, demir plitalar, galvanizli plitalar we ş.m. ýaly metal materiallary kebşirlemek, adaty argon ark kebşirlemesini, elektrik kebşirlemesini we beýleki amallary ajaýyp ýerine ýetirip biler.

  93dd64740fed5c006fcff422c6575ba

  Her bölek funksiýasy aşakdaky ýaly:

  1: Ekrana degiň

  Duýgur ekran dolandyryş paneli arkaly kebşirleme parametrlerini üýtgediň.Ulanyjy ulgamyň içindäki adaty parametrleri ulanyp, ony işden öň çalt sazlap bilerdi.

  2: Awto simli iýmitlendiriji

  Sim bilen iýmitlendiriş ulgamymyz, iň ýokary 3.0 mm diametrli metal simleri we enjamyň işlemegine has durnukly goldaw berýän maşynyň içindäki goşa hereketlendiriji bilen goldaw berýär.

  3: Burun we linza

  Dürli iş bilen tanyşmak üçin ýöriteleşdirilen burun.Kebşirlemegiň has gowy täsirini almaga kömek ediň.Machinehli maşyn öwrenmek gaty aňsat, ökde işçi bolmak üçin bir adama 10 minut gerek.

  4: Lazer kellesi

  El bilen işleýän lazer kebşirleýiş kellesi, diňe 800 gr agramly, bu bolsa operatoryň günde has köp işlemegine sebäp bolýar.Iki gezek gorag linzasy we iň uly goragy berýän lazer kellesiniň içinde Temperatura datçigi bar.

  5: Howpsuzlyk klipi

  Lazer kellesiniň gyrasynda gyzyl howpsuzlyk gysgyjy bar.Operator klipi metal materiallara düzetmeli, şonda enjam kadaly işläp biler.Bu has ygtybarly iş gurşawyny berýän operator üçin goragdyr.

  ✧ Tehniki parametr

  Enjamlaryň modeli JZ-SC-1500W JZ-SC-2000W
  Lazer görnüşi HANDHEL LASER WELDING MASHINASY
  Lazer tolkun uzynlygy 1070nm± 10
  Lazer ýygylygy 1000-3000KHz
  Naprýa .eniýe 220v
  Hereket tertibi üznüksizlik
  Lightagtylyk tertibi CW
  kebşirleme tizligi 0-120mm / s
  kebşirleme ini 0,1-20M
  Satyjy bilelikdäki nokat ululygy 0,2-5.0mm
  Sowadyş tertibi Suw sowatmak
  Kepillik 2 ýyl

  Product Önümiň nusgasy

  虚 化 _1
  虚 化 _5
  虚 化 _7
  虚 化 _3

 • Öňki:
 • Indiki: