123

35 wattlyk süýümli lazer

Gysga düşündiriş:

35 wattlyk süýümli lazer ykjam we ýeňil dizaýna eýedir, bu diňe bir ýer tygşytlaman, eýsem gurnamak we hereket etmek üçin hem amatly we dürli önümçilik şertlerine aňsatlyk bilen uýgunlaşyp bilýär.
Işleýiş nukdaýnazaryndan, 35 wattlyk durnukly çykyş güýji, metal kesmek, bellemek we kebşirlemek ýaly dürli takyk gaýtadan işlemek meselelerinde ajaýyp ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.Çylşyrymly nagyşlary bellemek ýa-da inçe metal böleklerini kebşirlemek bolsun, ýokary takyklyk we ýokary hilli netijeleri gazanyp biler.
Ajaýyp şöhläniň hili esasy bellikdir.Inçe lazer nokady we birmeňzeş energiýa paýlanyşy gaýtadan işlemegiň yzygiderliligini we takyklygyny üpjün edýär.
Şol bir wagtyň özünde, elektro-optiki öwrülişiň netijeliligi, energiýa sarp edilişini ep-esli azaldyp, siziň üçin çykdajylary tygşytlaýar.
Mundan başga-da, 35 wattlyk süýümli lazerde uzak ömri we az tehniki çykdajylary bar.Uzak wagtlap durnukly işläp biler, tehniki hyzmatyň azaldylmagyny we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.
Senagat gaýtadan işlemegiňize has ýokary hilli we netijelilik getirmek üçin 35 wattlyk süýümli lazeri saýlaň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

35 wattlyk süýümli lazer köp sanly ajaýyp aýratynlyklary bolan ýokary öndürijilikli senagat derejeli guraldyr.
Ykjam we berk dizaýny dürli enjamlara we önümçilik liniýalaryna birleşmegi aňsatlaşdyrýar, ýer tygşytlaýar we işlemegi ýeňilleşdirýär.
Çykyş güýji nukdaýnazaryndan 35 wattyň durnukly çykarylyşy dürli takyk gaýtadan işlemek talaplaryna laýyk bolup biler.Metaly kesmek, bellemek ýa-da kebşirlemek bolsun, ajaýyp netijeleri görkezip biler.
Bu lazer ajaýyp şöhle hiline, inçe lazer tegmillerine we birmeňzeş energiýa paýlanyşyna eýe bolup, gaýtadan işlemegiň ýokary takyklygyny we ýokary hilini üpjün edýär.
Şol bir wagtyň özünde, energiýa sarp edilişini ep-esli azaldýan we siziň üçin çykdajylary tygşytlaýan elektro-optiki öwrülişiň netijeliligi hem bar.
35 wattlyk süýümli lazeriň uzak ömri we az tehniki çykdajylary hem bar.Onuň durnukly we ygtybarly öndürijiligi önümçilik döwründe hiç hili aladalanmaga mümkinçilik berýär.
35 wattlyk süýümli lazer saýlamak, önümiň hilini ýokarlandyrmak we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin täsirli, takyk we ygtybarly gaýtadan işlemek çözgüdini saýlamagy aňladýar.

Önümiň parametrleri

Parametriň ady Parametriň bahasy Bölüm
Merkezi tolkun uzynlygy 1060-1080 nm
Spektral giňlik @ 3dB <5 nm
Iň ýokary impuls energiýasy 1.25@28kHz mJ
Çykyş güýji 35 ± 1.5 W
Kuwwaty sazlamak diapazony 0-100 %
Quygylygy sazlamak diapazony 20-80 kHz
Impulsyň ini 100-140 @ 28kHz ns

  • Öňki:
  • Indiki: