123

El bilen işleýän optiki süýüm lazer bellik enjamy

Gysga düşündiriş:

El bilen saklanýan optiki süýümli lazer bellik maşynynyň iň möhüm aýratynlygy, onuň kiçi we amatly bolmagydyr we uly mehaniki bölekleri islendik ugurda bellemek üçin ulanylyp bilner, bu bolsa bar bolan uly bölekleriň lazer bilen bellik edilmegini çözýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

El bilen işleýän optiki süýüm lazer bellik enjamy

✧ Maşyn aýratynlyklary

Markirlemegiň takyklygy yzygiderli gowulaşýar we elde göterilýän lazer bellik enjamy kebşirleýiş döwründe netijeliligi ýokarlandyrmagy dowam etdirer.Adaty kebşirleýiş enjamlary bilen deňeşdirilende, ähli ugurlarda takyklygyň we netijeliligiň ep-esli ýokarlanjakdygy hakykat.Şonuň üçin bu hem işlemek prosesinde ygtybarlydyr.Diňe dizaýnda öňdebaryjy derejäni özleşdirmek we işiň ýerine ýetirilişini berk barlamak bilen zawodyň konfigurasiýasy has ýokary bolup biler.

Kebşirleýiş işinde el bilen işleýän lazer bellik maşynynyň durnuklylygy kepillendiriler we kebşirlemegiň umumy bahasy has pes bolar.Diňe şeýle etmek bilen, bazara çykarmak we satmak prosesinde müşderileriň ynamyny we ykrar edilmegini gazanyp bileris.Diňe kebşirlemegiň esasy nokatlaryny deňeşdireniňde, her jikme-jikliklere düşünmelidigini görmek bolýar.

El bilen işleýän lazer bellik enjamy, adaty kebşirleýiş prosesinde ýüze çykýan kynçylyklardan gaça durýar.Kebşirleýiş tamamlanandan soň, üwemek talap edilmeýär we galyplar has owadan we üýtgeşik bolar.Şonuň üçin bu bazardaky satuwy öňe sürmek prosesinde hem meşhur bolar.Kebşirleýiş dizaýnynyň talaplary birneme berk bolansoň, maksat zawodyň hiliniň has gowulaşmagyny üpjün etmek üçin her bir prosese paýhasly düşünmekdir.Diňe bu ugurda öňdebaryjy dizaýny we funksional konfigurasiýany göz öňünde tutsak, kebşirleýiş effektiniň has gowy boljakdygyny görmek bolýar.

 

✧ Programmanyň artykmaçlyklary

Çalt önümçilik
Gaýtadan işlemegiň tizligi adaty lazer bellik maşynynyňkydan 2-3 esse ýokary, şöhläniň ajaýyp hili, ownuk nokady, dar bellik çyzygynyň ini, inçe bellik etmek üçin amatly.

Ulanyşyň arzan bahasy
Ulanyşyň arzan bahasy, energiýa tygşytlamak we energiýa tygşytlamak, tutuş maşynyň güýji bary-ýogy 500W.Çyra nasoslary we ýarymgeçiriji lazer bellik maşynlary bilen deňeşdirilende, her ýyl elektrik energiýasynyň bahasy 20,000-30,000 ýuany tygşytlap biler.

ýokary ygtybarlylygy bilen
Lazeriň ähli süýümli gurluş dizaýny, kollimasiýa sazlamak üçin optiki komponentler bolmazdan, lazeriň ýokary ygtybarlylygyny üpjün edýär.

kiçi göwrümli
Kiçijik ululyk, ullakan suw sowadyş ulgamynyň zerurlygy ýok, diňe ýönekeý howa sowadyşy.Şeýle hem şok, yrgyldy, ýokary temperatura ýa-da tozan ýaly käbir kyn şertlerde kadaly işläp biler.

El bilen işleýän optiki süýüm lazer bellik enjamy
operasiýa sahypasy

✧ Işleýiş interfeýsi

JOYLASER markirleme maşynynyň programma üpjünçiligi, lazer markirleme dolandyryş kartasynyň enjamlary bilen bilelikde ulanylmaly.
Dürli esasy kompýuter operasiýa ulgamlaryny, köp dilleri we programma üpjünçiligini ikinji derejeli ösdürmegi goldaýar.

Şeýle hem umumy ştrih kody we QR kody, 39 kod, Codabar, EAN, UPC, DATAMATRIX, QR CODE we ş.m. goldaýar.

Şeýle hem güýçli grafikalar, bitmaplar, wektor kartalary bar, tekst çyzmak we redaktirleme amallary hem öz nagyşlaryny çekip biler.

✧ Tehniki parametr

Enjamlaryň modeli JZ-FQ20
Lazer görnüşi Süýüm lazeri
Lazer güýji 20W
Lazer tolkun uzynlygy 1064nm
Lazer ýygylygy 20-120 KHz
Çyzygyň tizligi 0007000mm / s
Çyzygyň iň pes giňligi 0.02mm
Gaýtalama takyklygy ± 0.1μm
Iş naprýa .eniýesi AC220v / 50-60Hz
Sowadyş tertibi Howany sowatmak
样品 _1
样品 _2

Product Önümiň nusgasy

Elektron we aragatnaşyk önümleri, IC önümleri, elektrik liniýalary, kabel kompýuter bölekleri we elektrik enjamlary. Her hili takyk bölekler, enjam gurallary, gural enjamlary, awiasiýa we kosmos uçuş enjamlary. Zergärçilik önümleri, egin-eşikler, gurallar, sowgatlar, ofis enjamlary, marka skuton, sanitariýa gap-gaç enjamlary. Gap-gaç, iýmit, içgi, çilim we alkogol we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: