123

Keramiki ýadro

Gysga düşündiriş:

Keramiki reflektor boş, 99% Al2O3.Boş ýer gözenegi we degişli boş güýji saklamak üçin degişli temperaturada atylýar.Yzygiderliniň üstü ýokary şöhlelendiriji keramiki syrçanyň doly örtük prosesini kabul edýär.Altyn çaýylan reflektor bilen deňeşdirilende, iň uly artykmaçlygy, ömrüniň uzak dowamlylygyndadyr we şöhlelendiriş häsiýeti diffuz şöhlelendirme.Häzirki wagtda kompaniýamyz lazer kebşirleýiş maşynlary, lazer kesiji maşynlar, lazer bellikleri we lukmançylyk pudagy we ş.m. üçin dürli lampa nasosly keramiki boşluklary öndürýär. Keramiki boşluklar hem islegleriňize görä düzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Birinjiden, ajaýyp aşaga garşylygy bar we uzak möhletli ulanylanda gowy öndürijiligini saklap biler.Geýmäge we deformasiýa meýilli däl, önümiň hyzmat möhletini ep-esli uzaldýar.
Ajaýyp poslama garşylygy, himiki maddalar tarapyndan ýok edilmän, önümiň ygtybarlylygyny üpjün edip, dürli agyr şertlerde durnukly işlemäge mümkinçilik berýär.
Keramiki ýadro ýylylyk durnuklylygy ajaýyp.Highokary temperaturada ýa-da pes temperaturaly şertlerde bolsun, ululygyň durnuklylygyny we öndürijiligiň yzygiderliligini saklap biler we iş täsiri temperaturanyň üýtgemegine täsir etmez.
Mundan başga-da, takyk süzgüç öndürijiligine eýedir, hapalary netijeli süzüp biler, arassa material geçirişini üpjün edip biler we ýokary takyklygyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.
Mundan başga-da, keramiki ýadrosyň üstü tekiz, bakteriýalaryň köpelmegine we hapa ýygnanmagyna meýilli däl, arassalamak we saklamak aňsat, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar.
Sözümiň ahyrynda, keramiki ýadro könelişme garşylygy, poslama garşylyk, ýylylyk durnuklylygy, takyk süzgüç we aňsat arassalamak aýratynlyklary bilen täsirli we ýokary hilli tejribe getirýär.


  • Öňki:
  • Indiki: