123
bannerler

Çözgüt

El bilen dolandyrylýan lazer kebşirleýiş enjamy dogry işlemeýär

Meseläniň beýany: El bilen işleýän lazer kebşirleýiş enjamy yşyksyz dogry işläp bilmez.

Sebäpler aşakdakylar:

1. Motoryň kadaly işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň.

2. Zemin kabeliniň geçirijisiniň gowy birikdirilendigini ýa-da ýokdugyny barlaň.

3. Obýektiviň zaýalanandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.

4. Lazeriň dogry işleýändigini barlaň.

CO2 lazer kesiji maşyn yşykdan işläp bilmeýär (yzygiderli barlamak)

Sorag düşündirilýär: Lazer kesýän maşynyň iş prosesi lazeri atmaýar, materialy kesip bilmeýär.
Munuň sebäbi aşakdakylar:

1. Enjamyň lazer wyklýuçateli açylmaýar
2. Lazer güýji sazlamagyň ýalňyşlygy
Lazer güýjüniň nädogry gurnalandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň, 10% -den gowrak, gaty pes güýç sazlaýjy enjamyň ýeňil bolup bilmejekdigini üpjün etmek üçin iň az güýç.
3. Fokal uzynlyk gowy düzülenok
Enjamyň dogry gönükdirilendigini ýa-da ýokdugyny barlaň, lazer kellesi materialdan gaty uzakda, "yşyk ýok" hadysasy lazer energiýasyny ep-esli gowşadar.

4. Optiki ýol üýtgedilýär

Maşynyň optiki ýolunyň öçürilendigini ýa-da ýokdugyny barlaň, netijede lazer kellesi ýakylmaýar, optiki ýoly sazlaň.

Süýümli lazer bellik maşynynyň näsazlygyny aýyryň

Näsazlyk 1
Lazer güýç bilen üpjün etmeýär we fanaty açmaýar (Zerur şertler the Geçiriji elektrik üpjünçiligini açyň , Çyra , Elektrik üpjünçiligi dogry simli)

1. 20W 30W maşyn üçin, kommutasiýa elektrik üpjünçiligi 24V naprýa .eniýe we ≥8A tok talap edýär.
2. W 50W 60W maşyn üçin, elektrik üpjünçiligini kommutasiýa etmek 24V naprýa .eniýe, elektrik üpjünçiliginiň güýji> lazer çykyş optiki kuwwatynyň 7 essesini talap edýär (meselem, 60W maşyn elektrik üpjünçiliginiň güýjüni> 420W çalyşmagy talap edýär)
3. Elektrik üpjünçiligini ýa-da markirleme enjamynyň stoluny çalyşyň, eger tok üpjünçiligi entek ýok bolsa, mümkin boldugyça gysga wagtda tehniki işgärlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Näsazlyk 2

Süýümli lazerler ýagtylyk çykarmaýar re Zerur şertler : Lazer fanaty öwrüler, optiki ýol petiklenmeýär, güýçden 12 sekunt soň)
1. Programma üpjünçiliginiň sazlamalarynyň dogrudygyna göz ýetiriň.JCZ lazer çeşmesiniň görnüşi “süýüm” , süýüm görnüşini saýlaň “IPG”.
2. Programma üpjünçiligi duýduryşy, duýduryş bolsa, "programma üpjünçiligi duýduryşy" näsazlygynyň çözgüdini barlaň;
3. Daşarky enjamlaryň dogry birikdirilendigini we gowşakdygyny barlaň (25 pinli signal kabeli, tagta kartoçkasy, USB kabeli);
4. Parametrleriň laýykdygyny ýa-da ýokdugyny barlaň, 100%, güýç belligini ulanmaga synanyşyň.
5. 24 V kommutasiýa elektrik üpjünçiligini multimetr bilen ölçäň we tokdaky naprýa differenceeniýe tapawudyny we 100% yşyk bilen deňeşdiriň, eger naprýatageeniýe tapawudy bar bolsa, ýöne lazer ýagtylyk öndürmeýän bolsa, mümkin boldugyça gysga wagtda tehniki işgärlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Näsazlyk 3

JCZ programma üpjünçiligi duýduryşyny lazer bilen bellemek
1. “Süýümli lazer ulgamynyň näsazlygy” → Lazer işlemeýär power Elektrik üpjünçiligini we tok şnury bilen lazeriň arasyndaky baglanyşyklary barlamak;
2. "IPG lazer ätiýaçlandyryldy!"→ 25 pinli signal kabeli birikdirilmedik ýa-da boş däl signal Signal kabelini täzeden ornaşdyrmak ýa-da çalyşmak;
3. “şifrlenen iti tapyp bilemok!Programma üpjünçiligi demo re modeiminde işlär ”→ ardBard sürüjisi gurulmady;Board Tagta işlemeýär, gaýtadan güýçlendirilýär;③USB kabeli birikdirilmedik, kompýuteriň yzky USB rozetkasyny çalyşyň ýa-da USB kabelini çalyşyň;The Tagtanyň we programma üpjünçiliginiň arasyndaky laýyklyk;
4. “Häzirki LMC karta bu süýümli lazeri goldamaýar” board Tagtanyň we programma üpjünçiliginiň arasyndaky gabat gelmezlik;Board Geňeş üpjün edijisi tarapyndan üpjün edilen programma üpjünçiligini ulanyň;
5. “LMG kartany tapyp bolmaýar '' → USB kabel birikmesiniň näsazlygy, USB portunyň elektrik üpjünçiligi ýeterlik däl computer Kompýuteriň arka USB rozetkasyny çalyşyň ýa-da USB kabelini çalyşyň;
6. “Süýümli lazeriň temperaturasy gaty ýokary” → Lazer ýylylyk ýaýradyjy kanal petiklenen, arassa howa kanallary;Yzygiderlilikde güýç talap edýär: ilki tagtanyň güýji, soňra lazer güýji;Gerekli iş temperaturasy 0-40 range;Lightagtylyk adaty bolsa, aýyrmak usulyny ulanyň, daşarky garnituralary çalşyň (tagta, tok üpjünçiligi, signal kabeli, USB kabeli, kompýuter);Lightagtylyk kadaly däl bolsa, mümkin boldugyça gysga wagtda tehniki işgärlerimiz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Näsazlyk 4

Süýüm lazer bellik enjamy.Lazer güýji pes (ýeterlik däl) Zerur şert: kuwwat ölçeýjisi adaty, lazeriň çykyş synagyny deňleşdiriň.
1. Lazer çykaryjy baş obýektiwiniň hapalanandygyny ýa-da zaýalanandygyny tassyklamagyňyzy haýyş edýäris;
2. Synag güýjüniň parametrlerini 100% tassyklamagyňyzy haýyş edýäris;
3. Daşarky enjamlaryň kadalydygyny tassyklaň (25 pinli signal kabeli, dolandyryş kartoçkasy);
4. Meýdanyň aýna obýektiwiniň hapalanandygyny ýa-da zaýalanandygyny tassyklamagyňyzy haýyş edýäris;entegem pes güýji bolsa, mümkin boldugyça gysga wagtda tehniki işgärlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Näsazlyk 5

Süýüm MOPA lazer markirleme maşynyna gözegçilik (JCZ) programma üpjünçiligi "impuls giňligi" Zerur şert: dolandyryş kartoçkasy we programma üpjünçiligi ikisi hem ýokary wersiýa bolup, sazlanylýan impuls giňligi funksiýasy bilen.Gurnama usuly: “Konfigurasiýa parametrleri” → “lazer dolandyryşy” → “Süýüm” saýlaň → “IPG YLPM” saýlaň → “Pulse giňligini sazlamagy işjeňleşdiriň” düwmesine basyň.

UV lazer bellik maşynynyň näsazlygyny aýyryň

Näsazlyk 1

UV lazer bellikli maşyn lazer lazersiz (Zerur şertler water Sowuk suw çüýşesiniň temperaturasy 25 ℃, suwuň derejesi we suw akymy kadaly)
1. Lazer düwmesiniň açykdygyna we lazer çyrasynyň yşyklandyrylandygyna göz ýetiriň.
2. 12V elektrik üpjünçiliginiň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny tassyklaň, 12V kommutasiýa elektrik üpjünçiligini ölçemek üçin multimetr ulanyň.
3. RS232 maglumat kabelini birikdiriň, UV lazeriň içerki dolandyryş programma üpjünçiligini açyň, näsazlyklary düzediň we tehniki işgärlerimiz bilen habarlaşyň.
 

Näsazlyk 2

UV lazer bellik maşynynyň lazer güýji pes (ýeterlik däl).
1. 12V elektrik üpjünçiliginiň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny tassyklaň we ýagtylygy bellän ýagdaýynda 12V kommutator elektrik üpjünçiliginiň çykyş naprýa 12eniýesiniň 12V-e ýetýändigini ýa-da ýokdugyny ölçemek üçin multimetr ulanyň.
2. Lazer nokadynyň kadalydygyny, adaty nokadyň tegelekdigini, güýç gowşasa, içi boş ýeriň boljakdygyny, ýeriň reňkiniň gowşamagyny we ş.m. tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.
3. RS232 maglumat kabelini birikdiriň, UV lazeriň içerki dolandyryş programma üpjünçiligini açyň, näsazlyklary düzediň we tehniki işgärlerimiz bilen habarlaşyň.

Näsazlyk 3

UV lazer bellik maşynynyň belligi aýdyň däl.
1. Tekst grafikasynyň we programma üpjünçiliginiň parametrleriniň kadalydygyna göz ýetiriň.
2. Lazer fokusynyň dogry lazer fokusynda bolandygyna göz ýetiriň.
3. Meýdanyň aýna obýektiwiniň hapalanmandygyny ýa-da zaýalanmandygyny anyklaň.
4. Yrgyldadyjy obýektiwiň zaýalanmandygyny, hapalanmandygyny ýa-da zaýalanmandygyny anyklaň.

Näsazlyk 4

UV lazer bellik maşyn ulgamy suw sowadyjy duýduryşy.
1. Aýlanylýan suwuň içindäki lazer ulgamy çilleriniň doldurylandygyny ýa-da süzgüçiň iki gapdalynda tozanyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň, kadaly ýagdaýa getirip boljakdygyny anyklaň.
2. Nasosyň sorujy turbasy adaty nasosyň döremegine sebäp bolýan hadysadan daşlaşýarmy ýa-da nasosyň özi ýapyşdy we öwrülmeýärmi ýa-da rulonyň gysga utgaşmasy we erbet kondensator.
3. Kompressoryň sowatmak üçin dogry işleýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin suwuň temperaturasyny barlaň.