123

Galyndy lazer kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Galyp kebşirleýiş maşynlary, galyndylary bejermek we öndürmek üçin ýöriteleşdirilen ýokary öndürijilikli kebşirleýiş enjamlarydyr.Galyp kebşirleýiş maşynlary ýokary öndürijiligi, ýokary takyklygy we ýokary netijeliligi birleşdirip, galyndylary bejermegiň we öndürmegiň umumy derejesini ep-esli ýokarlandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

✧ Önümiň tanyşdyrylyşy

Galyp kebşirleýiş maşynlary, galyndylary bejermek we öndürmek üçin ýöriteleşdirilen ýokary öndürijilikli kebşirleýiş enjamlarydyr.Galyp kebşirleýiş maşynlary ýokary öndürijiligi, ýokary takyklygy we ýokary netijeliligi birleşdirip, galyndylary bejermegiň we öndürmegiň umumy derejesini ep-esli ýokarlandyrýar.Kebşirlemekde, bejermekde we dürli galyplaryň, şol sanda plastmassa galyplary, metal galyplar we rezin galyplar üçin giňden ulanylýar.

IxSiks artykmaçlyklary, kebşirlemek aladasyz

六大 优势

Ural Gurluşyk görkezişi

b

Old Galyndy lazer kebşirleýiş maşynyny gaýtadan işlemegiň ýörelgesi

Lazeri gaýtadan işlemegiň ýörelgesi: Lazer generatoryndan çykýan lazer birnäçe bejergini başdan geçirýär.Obýektiv bilen jemlenenden soň, energiýa gaty kiçi bir ýerde ýokary jemlenýär.Gaýtadan işlenýän material bu lazeriň gowy siňdirilmegine eýe bolsa, lazer energiýasynyň siňdirilmegi sebäpli şöhlelenýän ýerdäki material çalt gyzar.Maddy aýratynlyklara (ereýän nokat, gaýnadýan nokat we himiki üýtgemeleriň ýüze çykýan temperaturasy) baglylykda iş bölegi eremek, bugarmak, oksidleriň emele gelmegi, reňklenme we ş.m. ýaly birnäçe fiziki ýa-da himiki üýtgeşmeleri başdan geçirer. Bu lazeri gaýtadan işlemegiň ýörelgesidir.

✧ Programmanyň çäkleri

Kebşirleýiş kebşirleýiş enjamy, el bilen galdyrylyp we düşürilip bilinjek lazer kellesi, şeýle hem dürli galyňlykdaky galyplary lazer bilen kebşirlemäge mümkinçilik berýän elektrik bilen işleýän iş stoly bilen enjamlaşdyrylandyr.Dürli ýokary takyklykly sanjym galyplaryny lazer bilen örtmek, takyk plastmassa galyndy böleklerini lazer bilen bejermek we berilýum-mis galyndy böleklerini lazer bilen örtmek üçin has amatlydyr.Ulanylanda galyplaryň könelmegi we ýyrtylmagy üçin lazeri dikeltmek üçin ulanylyp bilner;işleýiş säwliklerini, EDM ýalňyşlyklaryny düzetmekde we galyndylaryň zaýalanmagynda dizaýn üýtgemelerini düzetmekde möhüm rol oýnaýar, ýalňyşlyklary gaýtadan işlemek sebäpli ýüze çykan ep-esli ýitgileriň öwezini dolmaga kömek edýär.

✧ Tehniki aýratynlyklar

Galyndy lazer kebşirleýji maşyn

Model belgisi  
Kebşirleýiş güýji 200W
Kebşirleýiş prosesi Lazer kebşirlemek
Kebşirleýiş takyklygy ± 0.05mm
Kebşirleýiş tizligi 0,2m / min-1m / min
Kebşir giňligi 0,8 - 2,0 mm
Sowuklama usuly Suw sowadyjy
Kepillik Bir ýyl

 

✧ Görkeziş wideosy

Ample Ekranyň nusgasy

d
e
f
g
sag
i

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary