123

Mini el bilen dolandyrylýan lazer bellik enjamy

Gysga düşündiriş:

   El bilen dolandyrylýan lazer bellik enjamy, dürli bellik kynçylyklaryny çözmek üçin ýörite döredildi.Ösen lazer tehnologiýasy, çalt ünsi we ýokary takyklygy bellemek üçin ulanylýar.Highlyokary integrirlenen dizaýn bilen, beden kiçi we ýeňil, batareýa bolsa çäksiz çydamlylygy üpjün edip we iş netijeliligini ýokarlandyryp bilýär.El bilen lazer enjamlarymüşderileriň gündelik isleglerini kanagatlandyryp biljek has giň ulanylyşy we has çeýeligi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

白底 1

✧ Maşyn aýratynlyklary

El bilen dolandyrylýan lazer bellik enjamy, üstünde hemişelik bellikler etmek üçin lazer şöhlesini ulanýardürli materiallar.Markirlemegiň täsiri, çuň materialy bugarmak arkaly ýüze çykarmakdyrýerüsti material, ýa-da ýerüsti materialyň himiki we fiziki üýtgemeleri arkaly yzy "oýmak"ýagtylyk energiýasy sebäpli ýa-da zerur zatlary görkezmek üçin materialyň bir bölegini ýagtylyk energiýasy arkaly ýakmaknagyş nagyşlary we nyşanlary.

✧ Programmanyň artykmaçlyklary

Uly adaty markirleme enjamy bilen deňeşdirilende, el bilen dolandyrylýan lazer bellik maşynynyň göwrümi has kiçi we ulanylanda has ykjam we çeýe.Bazarda elde göterilýän lazer bellik maşynynyň çydamlylygy meselesini göz öňünde tutup, tehniki özgertmeler geçirildi.El bilen işleýän lazer bellik maşynynyň täze nesli iki çydamlylyk reesimine eýe:
1.220V plug-in wersiýasy: dakyň we ulanyň, amatly we çalt
2. Zarýad beriş wersiýasy: aýrylýan batareýanyň dizaýny, zarýad beriş tertibi: awtonom ýa-da gurlan;Backtiýaçlyk batareýa bilen, çäksiz batareýa ömri bolup biler

白底
操作 界面

✧ Işleýiş interfeýsi

1. Linux ulgamyny sazlaň

Securityokary howpsuzlyk derejesi bolan 8 ýadroly prosessor

we çalt jogap bermek

2. Uly reňkli sensor ekrany

8 dýuým doly laýyk LCD ekrany, bir düwme düwmesi;Bir maşyn ulanylyp bilner

köp maksatly we enjam dürli-dürli we gabat gelýär

4f72a049f4db4fca662719686cebda6

✧ Tehniki parametr

Enjamlaryň güýji 20W
Lazer görnüşi Süýüm lazer generatory
Lazer tolkun uzynlygy 1064nm
Gorag seýsmoskopy -Okary takyklyk iki ölçegli skaner ulgamy
Grafika aralygy 100x100mm
Çyzygyň tizligi 0007000mm / s
Setiriň görnüşi Nokat-matrisa we wektorly birmeňzeş maşyn
Çyzygyň iň pes giňligi 0.03mm
Ingerleşiş usuly Gyzyl çyranyň ýerleşişi we fokusirlemegi
Gaýtalama takyklygy 0.01mm
Overazylan nyşanlaryň sany Dogry bellik aralygyndaky islendik setir
Çap etmegiň tizligi 800 simwol (material we çap mazmuny bilen baglanyşykly)
Çeşme 110V / 220V AC.litiý öýjügi (216wh)
Umuman energiýa sarp edilişi 145-250W
Bütin enjamyň işleýiş temperaturasy 0-40 °

Application Giňişleýin programma

a7f7368588f29d32083de4fca7ae0cd

  • Öňki:
  • Indiki: