bannerler
bannerler

El bilen işleýän lazer kebşirleýiş maşynlarynyň iş ýörelgesi we olaryň senagat pudagynda ulanylyşy

I. Iş ýörelgesi El bilen işleýän lazer kebşirleýiş maşynynyň iş prinsipi, lazer şöhlesiniň ýokary energiýa dykyzlygyna esaslanýar.Lazer şöhlesi kebşirleýiş bölegini şöhlelendirende, material lazer energiýasyny çalt siňdirýär, ereýän nokadyna ýa-da gaýnadýan nokadyna ýetýär we şeýlelik bilen materiallaryň baglanyşygyna ýetýär.Lazer şöhlesiniň emele gelmegi adatça lazer generatory tarapyndan amala aşyrylýar we optiki elementleriň bir topary ýokary takyklykly kebşirlemek üçin lazer şöhlesini gaty kiçijik bir ýere jemleýär.1500W we 2000W suw bilen sowadylan elde işleýän lazer kebşirleýiş maşynlarynda esasy komponentlere lazer generatory, optiki fokus ulgamy, dolandyryş ulgamy we suw sowadyş ulgamy girýär.Lazer generatory lazeri öndürmek üçin esasy komponent bolup, öndürijiligi lazeriň güýjüni we hilini gönüden-göni kesgitleýär.Optiki fokus ulgamy, kebşirlemegiň takyklygyny we hilini üpjün etmek üçin lazer şöhlesini kebşirleýiş nokadyna takyk gönükdirmek üçin jogapkärdir.Dolandyryş ulgamy, kebşirleýiş tizligi, kuwwaty we ýeriň ululygy ýaly parametrleri sazlamak ýaly ähli kebşirleýiş prosesine takyk gözegçilik edýär.

手持 焊接 机 图 图 7
II.Esasy tehnologiýalaryň we esasy komponentleriň işleýiş mehanizmi

 

 1. Lazer generatory
  • Powerokary güýçli lazer şöhlelerini durnukly çykaryp bilýän ösen ýarymgeçiriji nasos tehnologiýasyny ýa-da süýümli lazer tehnologiýasyny kabul edýär.
  • 1500W we 2000W kuwwatlylygy bilen dürli galyňlygyň we materiallaryň kebşirleýiş talaplaryna laýyk gelýär.
 2. Optiki fokus ulgamy
  • Highokary takyk linzalardan we reflektorlardan ybarat bolan lazer şöhlesini mikron ölçegli ýere gönükdirip biler.
  • Kebşirlemegiň çuňlugyny we takyklygyny üpjün edýär we ýokary hilli kebşirleýiş tikişlerine ýetýär.
 3. Dolandyryş ulgamy
  • Akylly dolandyryş ulgamy kebşirleýiş prosesinde dürli parametrlere hakyky wagtda gözegçilik edip biler we deslapky programma laýyklykda awtomatiki sazlap biler.
  • Kebşirlemegiň durnuklylygyny we yzygiderliligini üpjün edýär we kebşirlemegiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrýar.

 

III.Suw sowadyş ulgamynyň hereket ýörelgesi we onuň öndürijilige täsiri

 

El sowadyjy lazer kebşirleýiş maşynlarynda suw sowadyş ulgamy möhüm rol oýnaýar.Kebşirleýiş döwründe lazer generatory we beýleki komponentler köp mukdarda ýylylyk öndürýär.Heatylylygy öz wagtynda we täsirli bölüp bilmese, enjamlaryň işiniň peselmegine ýa-da zeper ýetmegine sebäp bolar.Suw sowadyş ulgamy enjamlary kadaly iş temperaturasynyň çäginde saklamak üçin aýlanýan sowadyjy arkaly ýylylygy alýar.

 

1500W we 2000W suw bilen sowadylýan elde işleýän lazer kebşirleýiş maşynlary üçin suw sowadyş ulgamynyň işlemegi enjamyň üznüksiz iş wagtyna we durnuklylygyna gönüden-göni täsir edýär.Netijeli suw sowadyş ulgamy enjamlaryň uzak möhletli ýokary kuwwatly iş wagtynda durnukly işlemegini üpjün edip, şeýlelik bilen önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

 

IV.Programma mysallary we önümçilik pudagynda dürli güýçleriň öndürijilik deňeşdirmeleri

 

 1. 1500W elde göterilýän lazer kebşirleýji maşyn
  • Poslamaýan polatdan ýasalan inçe plastinalar we alýumin garyndysy inçe plitalar ýaly inçe metal materiallary kebşirlemek üçin amatly.
  • Aşhana gap-gaçlaryny öndürmek we enjamlary gaýtadan işlemek ýaly pudaklarda giň programmalar bar.Kebşirleýiş tizligi çalt, kebşirleme tikişi owadan we kebşirleýiş güýji ýokary.
 2. 2000W el bilen lazer kebşirleýiş enjamy
  • Orta galyň poslamaýan polat we uglerod polat plitalary ýaly has galyň metal materiallary kebşirläp biler.
  • Awtoulag öndürmek we mehaniki gaýtadan işlemek ýaly pudaklarda möhüm rol oýnaýar.Kebşirlemegiň has ýokary netijeliligi we has uly kebşirleme çuňlugy bar.

 

Iş öndürijiligini deňeşdirmek nukdaýnazaryndan, 2000W elde göterilýän lazer kebşirleýiş enjamy, kebşirlemegiň galyňlygy we netijeliligi taýdan 1500W modelinden has ýokary, ýöne bahasy we çeýeligi taýdan 1500W modeli has artykmaçlyklara eýe bolup biler.Ulanyjylar kebşirleýiş zerurlyklaryna we önümçilik masştabyna görä degişli güýç modelini saýlap bilerler.

 

V. Innowasiýa nokatlary we artykmaçlyklary

 

 1. Täsin optiki ýol dizaýny
  • Lazer energiýasynyň ýitgisini azaltmak we lazeriň geçiriş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin optimal optiki ýol gurluşyny kabul edýär.
  • Adaty optiki ýol dizaýnlary bilen deňeşdirilende, has durnukly we takyk kebşirleme effektlerine ýetip biler.
 2. Akyl dolandyryş ulgamy
  • Awtomatiki fokusirlemek we kebşirleme tikişi ýaly funksiýalary bar we dürli kebşirleýiş şertlerine uýgunlaşmak üçin hakyky wagtda kebşirleme parametrlerini sazlap bilýär.
  • Adaty kebşirleýiş tehnologiýalary bilen deňeşdirilende, operatorlaryň hünär derejesine bolan talaplary ep-esli azaldar we kebşirlemegiň yzygiderliligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrar.

 

Bu innowasiýa nokatlary, durnuksyz kebşirleýiş tikişiniň hili, çylşyrymly işleýşi we adaty kebşirleýiş tehnologiýalarynda bar bolan pes netijelilik ýaly agyry nokatlaryny çözýär we kebşirleýiş tehnologiýasynyň akyl, ýokary netijelilik we ýokary takyklyga tarap ösmegine kömek edýär.

 

Sözümiň ahyrynda, ösen iş ýörelgeleri, ajaýyp öndürijiligi we innowasiýa tehnologiýalary bilen elde göterilen lazer kebşirleýiş maşynlary häzirki zaman senagat önümçiliginde uly amaly potensialyny görkezdi.1500W ýa-da 2000W suw bilen sowadylan elde lazer kebşirleýji maşyn bolsun, dürli senagat pudaklarynda kebşirlemek zerurlyklary üçin netijeli we ýokary hilli çözgütler berýär.Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen, elde işleýän lazer kebşirleýiş maşynlarynyň geljekdäki senagat ösüşinde has möhüm rol oýnajakdygyna ynanýarlar.
手持 焊接 机 应用 图 图 8

Iş wagty: Iýul-01-2024