bannerler
bannerler

Lazer bellik enjamy silindrlere simwollary nädip ýazýar?

Häzirki zaman önümçilik pudagynda, silindrlere simwollary ýazmak adaty ýaly görünýän mesele aslynda kynçylyklardan we syrlardan doly.Tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen, lazer bellemek tehnologiýasy ajaýyp täze ýyldyz ýaly bolup, silindr nagyşlary üçin öňe barýan ýoly yşyklandyrýar, şolaryň arasynda ultramelewşe bellik enjamy iň özüne çekiji.

I. Silindr nagyşlarynda lazer bellik maşynlarynyň jadyly ýörelgesi, senagat meýdanyndaky bu jadyly "jadygöý" lazer bellik enjamy, material ýüzüne jadylamak üçin ýokary energiýa dykyzlygy lazer şöhlelerini ulanýar.Lazer şöhlesi silindriň üstünde jemlenende, materialyň fiziki ýa-da himiki üýtgemegine sebäp bolup, hemişelik yz galdyrýan takyk ýarag ýalydyr.Ultramelewşe bellik enjamy tarapyndan kabul edilen ultramelewşe lazer, hatda lazer maşgalasyndaky "saýlama güýç".Tolkun uzynlygy has gysga we has ýokary foton energiýasyny öz içine alýar.Bu üýtgeşik häsiýet, haýran galdyryjy "sowuk gaýtadan işlemegi" gazanmak üçin material bilen inçe fotohimiki reaksiýalary başdan geçirmäge mümkinçilik berýär.Bu amalda artykmaç ýylylyk öndürilmeýär diýen ýaly.Bu, materiallara termiki zeper ýetmeginiň öňüni alýan we silindrlere ýokary takyk nagyşlar üçin berk kepillik berýän sessiz çeper döredijilige meňzeýär.

II.Silindr nagyşlarynda ultramelewşe bellik maşynynyň artykmaçlyklary

 1. Preokary takyklyk
  Ultramelewşe lazeriň tolkun uzynlygy aýratynlyklary sebäpli gaty gowy belliklere ýetip biler.Silindriň egrilen ýüzünde-de, nagyşyň aýdyňlygy we takyklygy kepillendirilip bilner.
 2. Sarp ediş serişdeleri ýok
  Adaty inkjet kodlamagy gaýtadan işlemegiň usulyndan tapawutlylykda, ultramelewşe bellik maşynynyň iş döwründe syýa we erginler ýaly sarp ediş materiallaryny ulanmagynyň zerurlygy ýok, bu önümçiligiň bahasyny ep-esli azaldar.
 3. Çydamlylyk
  Raazuw belgileri aşa ýokary aşaga garşylygy, poslama garşylygy we solmagyna garşy häsiýetlere eýedir we silindriň üstünde uzak wagtlap aýdyň görünip biler.Inkjet kodlamagy sürtülme we himiki maddalar ýaly aňsatlyk bilen täsir edýär we markirlemegiň dowamlylygy birneme gysga.
 4. Amatly işlemek
  Ultramelewşe bellik enjamy ýokary awtomatlaşdyryş we has ýönekeý işleýiş aýratynlyklaryna eýedir.Adatça bir düwme başlangyç funksiýa we akylly dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan operator, işe başlamak üçin diňe ýönekeý parametr sazlamalaryny ýerine ýetirmeli.Munuň tersine, inkjet kodlamagy gaýtadan işlemek usuly, syýa garyşdyrmak we burun arassalamak ýaly çylşyrymly deslapky taýýarlygy we arassalaýyş işini talap edýär.

 

III.Silindr nagyşlarynda ultramelewşe bellik maşynynyň işleýiş prosesi

 

 1. Taýýarlyk işleri
  Ilki bilen, aýlanyş enjamyna nagyşly silindriň düzedip biljekdigini anyklaň.Soňra, ultramelewşe bellik maşynynyň elektrik üpjünçiligini, maglumat kabelini we ş.m. birikdiriň we enjamy açyň.
 2. Grafiki dizaýn we parametrleri düzmek
  Grafiki ýa-da teksti ýazmak üçin goldaýan programma üpjünçiligini ulanyň we lazer güýji, bellik tizligi, ýygylygy we ş.m. ýaly degişli parametrleri düzüň, bu parametrleriň sazlanylyşy material, diametr ýaly faktorlara görä sazlanmalydyr. we silindriň oýma talaplary.
 3. Fokusirlemek we ýerleşdirmek
  Lazer kellesiniň beýikligini we ýagdaýyny sazlamak bilen, lazer şöhlesi silindriň ýüzüne takyk ünsi jemläp biler.Şol bir wagtyň özünde, nagyşyň başlangyç ýagdaýyny we ugruny kesgitläň.
 4. Bellemäge başlaň
  Hemme zat taýýar bolansoň, bir düwmäni başlamak düwmesine basyň we ultramelewşe bellik enjamy işläp başlaýar.Silindr aýlanýan enjam tarapyndan dolandyrylýan hemişelik tizlikde aýlanýar we lazer şöhlesi öňünden kesgitlenen traýektoriýa laýyklykda ýüzüne tekst ýa-da nagyşlar ýazýar.
 5. Barlag we taýýar önüm
  Bellik gutarandan soň, nagyşyň hiliniň talaplara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin silindri aýyryň.Zerur bolsa, parametrleri gowy düzüp bolýar we bellikleri täzeden düzüp bolýar.

 

IV.Ultramelewşe bellik maşyny bilen Inkjet kodlamagy gaýtadan işlemegiň usuly arasyndaky deňeşdirme

 

 1. Sarp edilýän zatlar
  Inkjet kodlamagy, gymmat bahaly syýa we erginler ýaly sarp edilýän materiallary yzygiderli satyn almagy talap edýär we ulanylanda galyndylara we daşky gurşawyň hapalanmagyna sebäp bolýar.Ultramelewşe bellik enjamy sarp edilýän zatlary talap etmeýän bolsa-da, diňe arzan we daşky gurşawy goramak bilen enjamlaryň yzygiderli hyzmat edilmegini talap edýär.
 2. Belgi tizligi
  Şol şertlerde ultramelewşe bellik maşynynyň bellik tizligi, adatça inkjet kodlamagyndan has çalt bolýar.Esasanam silindr nagyşlaryny köpçülikleýin öndürmek üçin ultramelewşe bellik enjamy önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.
 3. Bellemegiň dowamlylygy
  Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, ultramelewşe bellik maşynynyň nagyşlary has berk berklige eýe bolup, uzak wagtlap açyk bolup biler, inkjet kodlamagy bolsa könelýär we ýitýär.

 

Sözümiň ahyrynda, ultramelewşe bellik maşynynyň silindr nagyşlarynda aç-açan artykmaçlyklary bar.Highokary takyklygy, sarp ediş serişdeleri, çydamlylygy we amatly işleýiş aýratynlyklary ony häzirki zaman önümçilikde iň oňat saýlamaga öwürýär.Metaldan, plastmassadan, aýnadan ýa-da keramikadan ýasalan silindr bolsun, ultramelewşe bellik enjamy ony aňsatlyk bilen dolandyryp biler we önümleriňize özboluşly nyşan we gymmatlyk goşup biler.
MOPA 图片
光纤 打 标 机 效果 (1)

Iş wagty: Iýul-02-2024